06-15583636 info@elante.nl

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Elante houdt zich bezig met webdesign, webhosting en onderhoud van websites.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Elante en opdrachtgever. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten met Elante, waar voor de uitvoering gebruik is gemaakt van derden.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per e-mail en uitdrukkelijk tussen Elante en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Elante kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen en zal zijn opdrachtgevers hierover tijdig informeren. Mocht opdrachtgever het niet eens zijn met de wijziging kan de overeenkomst ontbonden worden.

Aanbiedingen en/of offertes

Alle aanbiedingen en/of offertes door Elante aan de opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en/of offertes worden per e-mail gedaan.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijk of per e-mail overeenstemming tussen Elante en zijn opdrachtgever.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Elante zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Elante zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Elante kunnen worden toegerekend.

Elante zal de overeenkomst naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren.

Elante heeft het recht om de overeenkomst t.b.v. webdesign in fasen uit te voeren.

Opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde gegevens of instructies t.b.v. de website aan Elante. Door het te laat of onvolledig aanleveren van de benodigde gegevens of instructies kan er vertraging ontstaan waardoor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed.

Prijzen en betaling

Alle door Elante opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden.

De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Elante verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht conform de overeengekomen prijs voor de betreffende verrichte werken en/of verleende diensten.

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Elante hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

Betaling voor webhosting en onderhoud wordt aan het eind van de lopende maand gedaan. Facturering voor webdesign wordt na oplevering van uw website gedaan.

Ontbinding en opzegging

Indien opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Elante bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Webhosting kan door opdrachtgever zonder opgaaf van redenen schriftelijke of per e-mail worden beëindigd. Bij de opzegging dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen.

Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld door storing, brand, ziekte, aanvallen op het netwerk of in het geval dat Elante door zijn eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld, zal Elante u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en zich binnen het redelijke inspannen om de bereikbaarheid van uw website te herstellen of u een passende oplossing aan te bieden. Indien de overmachtsituatie langer dan 7 dagen duurt kan de overeenkomst door opdrachtgever worden opgeschort dan wel beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Onze leverancier heeft een gemiddelde uptime van 99,9%. Elante kan geen garanties afgeven t.a.v. de bereikbaarheid van uw website.

Onderhoud

Elante zal incidenteel onderhoud moeten plegen aan zijn systemen waardoor websites tijdelijk niet bereikbaar kunnen zijn. Elante zal proberen dergelijke werkzaamheden zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich in te spannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande werkzaamheden. Elante is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met dergelijke werkzaamheden.

Hosting

Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via Elante die in strijd is met de Nederlandse wet of die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden.

Websites mogen geen illegale activiteiten (zoals downloaden van muziek of films), pornografische of erotische inhoud of verwijzingen bevatten. Tevens is grof taalgebruik of gewelddadige, aanstootgevende, kwetsende, discriminerende, racistische en/of beledigende inhoud niet toegestaan.

Opdrachtgever mag de hosting niet gebruiken voor het opslaan en aanbieden van grote hoeveelheden bestanden die geraadpleegd of gedownload kunnen worden.

Websites met bovenstaande inhoud zullen door Elante offline gehaald worden en de overeenkomst met opdrachtgever zal met onmiddellijke ingang ontbonden worden.

Onderzoek

Opdrachtgever is gehouden de geleverde bestanden voor de website binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken en te controleren. Foutmeldingen, gebreken en afwijkingen behoren binnen 7 dagen na levering van het product per e-mail aan Elante gemeld te worden. zodat deze verholpen kunnen worden.

Aansprakelijkheid

Elante is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Elante.

Elante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites die via zijn webhosting zijn verbonden met het internet.

Elante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het opgeleverde werk nadat de opdrachtgever het concept/voorbeeld goedgekeurd heeft.

Over elante

Bent u op zoek naar een betrokken en betrouwbare partner voor uw website? Wij ontwerpen en ontwikkelen duidelijke, overzichtelijke en pakkende websites op maat. Ook voor het onderhouden en optimaliseren van uw website kunt u bij ons terecht. Wij staan voor u klaar!

Copyright © 2024 elante